Шкільні бібліотеки Донеччини. Авторська творча майстерня


Актуальність теми

         Проблеми професійного росту та підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців завжди були актуальними. Вони й досі стоять особливо гостро, оскільки бібліотеки, як ніколи до цього відчувають обмеження у фінансовому забезпеченні і через це шукають шляхи раціонального використання ресурсів: кадрів, фондів, технологічного оснащення.

          Бібліотекар сьогодні виступає в багатьох якостях, які не були йому притаманні до цього. Він активний суб’єкт системи соціальних комунікацій, господар який вивчає інноваційні напрями економічної діяльності у невиробничій сфері, фахівець області нових інформаційних технологій і т.д.

          Підтримувати на необхідному рівні компетенцію бібліотечних фахівців протягом усього періоду трудової діяльності, покликана система безперервної бібліотечної освіти, складовою частиною якого є система підвищення кваліфікації.

           Важливе значення сьогодні набуває компетентнісний підхід до підвищення кваліфікації фахівців. Актуальність компетентнісного підходу пов’язана з підготовкою компетентного, кваліфікованого бібліотечного фахівця, конкурентоспроможного на динамічно змінюваному ринку праці, готового до самовдосконалення та саморозвитку.

            Інформаційне суспільство висуває основну вимогу до  сучасного фахівця - здатність до професійного розвитку. Сьогодні висока кваліфікація працівника (отже, якість діяльності організації, в якій він працює), а також його затребування та успішність визначаються не лише і не стільки володінням базовим набором знань, умінь, навичок, скільки готовністю постійно доповнювати і застосовувати його в умовах, що змінюються.

            Основною формою, що задовольняє потреби в  професійному зростанні, залишається система підвищення кваліфікації. Її ефективність визначають декілька чинників: націленість на випереджаюче навчання, практикоорієнтований і практикозастосовуючий характер навчального матеріалу, висока адаптивність змісту до потреб аудиторії, методологічна обґрунтованість форм і методів навчання.

             З метою задовільнення усього вищеперерахованого на базі Донецького обласного ІППО створюється авторська творча майстерня з проблеми «Технологія створення інформаційно-бібліотечного центру навчального закладу».  Робота в авторській майстерні спрямована на розповсюдження передового бібліотечного досвіду області та підвищення компетентністного рівня шкільних бібліотекарів.

             Робота авторської творчої майстерні ґрунтується на досвіді роботи завідувача інформаційно-бібліотечного медіацентру НВК Донецький ЛІТ-СІТ ЗОШ № 61 – Світлічній Анастасії Валеріївни, яка на протязі 10 років впроваджує у діяльність ІБМЦ нові форми та методи роботи.

             У процесі розроблення дослідної програми та рішення проблеми відбудеться одночасне навчання і виховання бібліотекарів, підвищення їхньої кваліфікації (зокрема, навчання експериментальній майстерності та методам теоретичних досліджень).

              У процесі роботи у авторській творчій майстерні будуть зроблені умови для вільного проявлення індивідуальних здібностей і творчого зростання кожного учасника.